Evakuatsiooniõppus

SEADUS

Tuleohutuse seaduse (RTL 2010. 24. 116) §3 lg2 p1 alusel on ettevõtte või asutuse juht kohustatud evakuatsiooniõppuse läbi viima vähemalt kord aastas.

EESMÄRK

Evakuatsiooniõppuse eesmärk on kontrollida olemasoleva tulekahju korral tegutsemise plaani vastavust, muudatuste sisseviimise vajadust, töötajate teadmiste taset ohuolukorras tegutsemisel, tuleohutuspaigaldiste töökorrasolekut (kasutame imiteeritud suitsumasinat), turvaettevõte tegevust (vajadusel). Õppuse käigus simuleeritakse tulekahju tekkimist kliendi kasutuses olevas hoone osas.

ARUANNE

Peale evakuatsiooni- ja tulekahjuõppust klient saab aruande, milles kirjeldatakse toimunud õppust kommentaaride ja soovitustega tegevusplaani parandamiseks. Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tehakse pärast selle valmimist ühe kalendrikuu jooksul teatavaks töötajatele.

 

Koolituse tellimiseks võtke ühendust meiega telefonil +372 5555 9679 või täitke tellimuse vormi meie kodulehel.

Käsitletavad teemad:
Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
Tuleohutusalane teadlikkus
  Tulekahju olemus ja selle areng
  Tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale
  Tulekahju tekkimise võimalikud põhjusedа
  Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglidа
Evakuatsioon
  Ohutu evakuatsiooni põhimõtted
  Evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine
  Inimeste evakueerimineй
Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine
  Inimeste päästmine ohustatud alastн
  Inimeste teavitamine tulekahjust
  Tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted
  Tulekahju teate edastamine häirekeskusesse ja selle sisu
  Esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted
  Praktiline kustutusharjutus
Tulekahjuõppuse läbiviimiseks töötatakse välja õppuse legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine ettevõttes või asutuses.
Tulekahjuõppuse legendi koostamisel määratakse:
  tulekahju stsenaarium, sealhulgas tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus
  millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse
  milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt õppuse korraldamisest
Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse
Kokkuvõttes on fikseeritud tulekahjuõppuse käigus ilmnenud plaani puudused ning meetmed nende likvideerimiseks.
  õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid
  tuvastatud asjaolusid
  eesmärkide täitmist
  ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks

 

 

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×