TULEOHUTUSE EEST VASTUTAV ISIK

SEADUS

Vastavalt seadusandlusele on ettevõtte ja asutuse juhi kohustuseks tutvustada töötajatele tuleohutusnõudeid ning kontrollida nende täitmist. Selleks, et oleks võimalik seadusest tulenevaid kohustusi mõistlikult täita, tuleks määrata tuleohutuse eest vastutav isik nii asutuses/ettevõttes üldiselt kui ka üksuste/osakondade lõikes.

EESMÄRK

Tuleohutuse eest vastutava isiku ülesandeks kontrollida, et ettevõtte/asutuse  töötajad ja muud isikud, kes viibivad tema vastutusalas, täidavad kehtivaid tuleohutuse nõudeid ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning samuti määratakse tema ülesandeks tihti ka ohu korral evakuatsiooni korraldamine vastavalt tegevuskavale.

TEADMISED

Tuleohutuse eest vastutav isik vajab teadmisi uuenenud seadusandluse nõuetest ning nende rakendamisvõimalustest töökeskkonnas ja objektil.

Ettevõttes/asutuses tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus annab teie ettevõttes tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele  parima võimaluse end tuleohutusalaste nõuete ja seadusandlike aktidega kurssi viia.

Käsitletavad teemad:
  Tulekahju;
  Esmased tulekustutusvahendid ja nende kasutamine;
 Tuleriski analüüs (ennetavad meetmed, tegutsemine tulekahju korral,                                                     võimalike kahjude minimeerimine);
 Eevakuatsioon ja evakueerimine;
 Tuleohutuse korraldamine ettevõttes/asutuses;
 Tuleohutusalane enesekontroll;
 Enamlevinud tuleohutusalased puudused.
Koolitusmeetodid:

 Loeng

 Arutelud
 Ülesannete lahendamine
Koolitusmaterjalid:
 Loengumaterjal
Praktilised katsed
 Foto-ja videomaterjal
NB!   Koolituse käigus käsitletavaid teemasid ja koolituse pikkust saab vastavalt kliendi soovidele muuta.

Koolituse aeg: 5h akadeemilist tundi

 

man-with-a-plan

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×