Tuleohutus tuletööde teostamise käigus.

Seadus

Vastavalt seadusele vastu võetud 18.06.1998 nr 15 “Tuletööde tuleohutusnõuded”, tuletööd võib teha vastavat kvalifikatsiooni ja kutsetunnistust omav ning tööandjalt tuleohutustunnistuse saanud isik. Tuletöö tegemine (välja arvatud küttekoldevälise tule tegemine) kehtiva tuleohutustunnistuseta on keelatud.

Eesmärk

Tuletöö tegijate tuleohutuskoolituse eesmärk on tagada tuletöö tegijale teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks, vältimaks tulekahju ning tegutsemaks õigesti tulekahju puhkemisel.

Kellele?

Käesolev koolitus on mõeldud tuletöö tegijatele. Tuletöö on gaaskeevitustöö, elekterkeevitustöö, põlevvedelikuga metalli lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine,  bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning gaasleegi kasutamine. Tuletööks nimetatakse ka muud tegevust, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu

Teadmised

Tuletööde koolitus annab piisava ettevalmistuse täitmaks tuletööde tuleohutusnõudeid, vältimaks tulekahju ning tegutsemaks õigesti tulekahju puhkemisel. Koolitus viiakse läbi vastavalt Tuleohutuse seadusega ettenähtud nõudmistele.

Tuletöö ja selle ohtlikkus
  Tuletöö olemus ja liigid
  Tuletööga kaasnevad riskid
  Tulekahju olemus ja selle levik
  Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused
Ohutus tuletöö tegemisel
  Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
  Nõuded tuletöö tegemiseks
  Vajalikud tingimused tuletööks
  Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
  Tulekustutusvahendid tuletöö kohas
  Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine

 

Tulekahju korral tegutsemine
  Käitumine tulekahju korral
  Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
  Tulekustutusvahendite kasutamine
Praktiline tulekustutuse harjutus

Koolituse tellimiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 5555 9679 või kirjutage emailile info@smarttime.ee

 

 

 

worker hand working by industry tool cutting steel with split fire use for industrial manufacturing theme ** Note: Slight graininess, best at smaller sizes

welder

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×