Üldine tuleohutuskoolitus

Seadus

Vastavalt tuleohutuse seadusele, tööandja on kohustatud tagama töötajale enne töö alustamist või töö vahetamist ametile vastava tuleohutuse koolituse ning tagama töötajate tuleohutuspaigaldiste kasutamise oskuse.

Eesmärk

Kursuse peamine eesmärk on tulekahjude ennetamine ja põlengu tagajärgede piiramine. Eesmärgi saavutamiseks peavad isikud olema teadlikud võimalikest tuleohtudest ja nende vältimisest, õigest käitumisest tulekahju korral, ohutute ehitiste ehitamisest sobivasse asukohta, lõkke või tuletöö tegemise nõuetest, samuti erinevate paigaldiste ja seadmete kasutamise ohutusest.

Teadmised

Kursuse läbinu saab ülevaate tulekahjuga kaasnevatest ohtudest ja oskab tegutseda tulekahju korral; tunneb esmaseid tulekustutusvahendeid ning on kinnistanud teoreetilisi teadmisi praktilistel harjutustel.

Käsitletavad teemad:
  Tulekahju – teke, areng ja levik
  Esmased tulekustutusvahendid
  Tuleohutuspaigaldised
  Kuidas käituda tulekahju korral
  Evakuatsiooni läbiviimine
  Tuletööd hoones
  Olulised tuleohutusnõuded
  Tuleohutuse enesekontrolli teostamine ettevõttes
  Tuleohutusaruanne
Loengu käigus kasutatakse näitlikke videomaterjale.

 

Soovi korral koolituse kavas ka praktiline harjutus 6 kg vahtkustutiga.
Tuleohutuskoolitusi viime läbi üle Eesti!

 

 

rear view of the people sitting in the class by the table and listening the presentation [[** Note: Shallow depth of field

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×