Enesekontrolli läbiviimise kohustus on kõikidel asutustel/ettevõtetel. 

Eesmärk

Enesekontrollisüsteemi rakendamise eesmärk on tagada inimeste ohutus, tulekahjude ennetamine ja nende võimalike tagajärgede leevendamine ning täpsustada vastutusahelat päästeasutuse, ettevõtte/asutuse ja inimese vahel. Samuti tekib enesekontrolli käigus omanikele/valdajatele hea ülevaade tuleohutusest üldiselt, puudustest ja nende kõrvaldamise planeerimisest.

Kes peab?

Enesekontrolli teostamise kohustus on pandud ehitise, kinnisasja, ruumi või seadme valdajale. Asjaõigusseaduse § 33 kohaselt on valdaja isik, kelle tegeliku võimu all asi on.

Objekti valdaja, kelle objektil pakutakse elutähtsat teenust, esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi või on suure varaline kahju oht, peab esitama kord aastas ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. oktoobrini päästeametile enesekontrolli  tuleohutusaruande. Aruannet tohib esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal.

Enesekontrolli käigus:


– teostatakse objekti enda ja seal asuvate tuleohutuspaigaldiste kasutamise kontroll

– kirjeldatakse asutuse või ettevõtte viimase aasta jooksul tehtud tegevusi tuleohutuse valdkonnas;

– teostatakse pidevat kontrolli koostööpartnerite, hooldusfirmade tuleohutuspaigaldiste hoolduste nõuetekohasuse kohta.

 Ehitise andmeid;
 Tuletõkkesektsioonide ja evakuatsiooni lahenduse skeeme ning teavet evakuatsiooniteede ja – pääsude nõuetekohasuse kontrolli kohta;
 andmeid tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete-paigaldiste kohta                    (kasutus- ja hooldusjuhendid, korrashoiutoimingute teostatus ja teostaja);
  tulekahjuks valmisoleku kirjeldust ja andmeid töötajate koolitamise kohta. Näiteks                          nõuetekohase tulekahjuõppuse kokkuvõtet;
  enesekontrolli käigus avastatud puuduseid kirjeldusega, milliste tegevustega ja millal need           kõrvaldatakse;
  lisaks võidakse nõuda muid tuleohutusnõuetele vastavust tõendavaid dokumente, näiteks             evakuatsiooniõppuse raportit, tulekahjukorral tegutsemise plaani või tuleohutuspaigaldiste hooldust tõendavaid dokumente.
Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×