Tuleohutuse enesekontrolli kohustus tähendab, et iga organisatsioon peab ise korraldama tuleohutuse järelevalve oma ehitistes ja territooriumil.

Meie firma pakub klientidele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ja seadusest tuleneva tuleohutuse enesekontrolli kohustuse täitmiseks terviklahendust – tuleohutuse haldusteenust.

Tuleohutusehaldus on hoone tuleohutusalase heakorra tagamine ehk objekti valdaja põhiliste kohustuste täitmine tuleohutuse tagamisel ja tulekahju tekkimise vältimisel.

Tuleohutuse haldusteenuse kasutamine:

  võimaldab kokkuhoidu hallatava ettevõtte püsikuludes,
  lihtsustab ettevõtte tuleohutusalast asjaajamist,
  määratleb selgelt vastutuse
  tagab võimalike probleemide ennetamise ja kiire lahendamise.
 Tuleohutusalase enesekontrolli teostamine.  Tulemused fikseeritakse päevikus  – 1 x kuus
 Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine. Päästeametile esitatakse elektroonselt                                           tuleohutusaruanne   1 x aastas
 Tulekustutite vaatlus ja vajadusel kontroll. Tulemused fikseeritakse päevikus. 1 x kvartaalis
 Voolikukappide vaatlus ja vajadusel kontroll. Tulemused fikseeritakse päevikus. 1 x kvartaalis
 Evakuatsiooniteede läbitavuse kontroll. Tulemused fikseeritakse enesekontrolli päevikus. 1 x kuus
 Tuleohutuspaigaldiste hoolduspäevikute täitmise ja ettenähtud hooldustoimingute teostatuse üle                      järelevalve läbiviimine. Tulemused fikseeritakse enesekontrolli päevikus. 1 x kvartaalis
 Tuleohutusega seotud dokumentatsiooni täiendamine – õigusaktide uuendamisel või nende                               muutumisel.    Vastavalt vajadusele
 Nõustamine ja esindamine tuleohutusalastes küsimustes Vastavalt vajadusele
 Töötajate tuleohutusalane juhendamine ja koolitamine. Korraldatakse töötajale enne tööle asumist                   või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse ning vähemalt üks kord aastas               töötajatele õppuse evakuatsiooni  ja tulekahju korral tegutsemise kohta. 1 x aastas

Teenuse täpne hind sõltub objektide arvust ning tööde mahust.

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×