Tuletõkkesektsioonid ja klapid on tuleohutuse üheks osaks. Nad tagavad tulepüsivuse, e. tule, kuumuse ja suitsu leviku takistamise ühest tuletõkkesektsioonist teisse ettenähtud aja jooksul.

Samuti tuletõkkekonstruktsioone läbivad tehnosüsteemid ei tohi suurendada suitsu ja tule levikut.

Objekti valdaja on kohustatud tagama objekti tuleohutuse ja üheks olulisteks tuleohutusnõueteks loetakse nõudeid, mis tagavad, et võimaliku tulekahju puhkemise korral:
  on ehitises tule tekkimine ja levik takistatud;
  on ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud.

Seetõttu tuleb objekti valdajal korraldada tuletõkkesektrioonide ja klappide regulaarset kontrollimist.

Valminud töödega saab klient meilt teostusdokumentatsiooni (kaetud tööde akt, teostusjoonised, kasutatud materjalide paigaldusjuhend) koos kasutatud materjalide sertifikaatidega.

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×