Tuletõkkeuksed on tuletõkketsoonide üheks osaks. Nad tagavad tuletõkkesektsioonide tulepüsivuse, e. tule, kuumuse ja suitsu leviku takistamise ühest tuletõkkesektsioonist teisse ettenähtud aja jooksul.
Samuti peavad tuletõkke – ja evakuatsiooniuksed olema projekteeritud ja ehitatud nii, et see võimaldab inimestel ohutult evakueeruda tulekahju või muu ohu korral.

Objekti valdaja on kohustatud tagama objekti tuleohutuse ja üheks olulisteks tuleohutusnõueteks loetakse nõudeid, mis tagavad, et võimaliku tulekahju puhkemise korral:
1) on ehitises tule tekkimine ja levik takistatud;
2) on ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud;
3) on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda;
4) on võimalik inimesi ehitisest evakueerida.
Seetõttu tuleb objekti valdajal korraldada tuletõkke ning evakuatsiooni avatäidete ja suluste (üldjuhul uksed) korras hoidmist ja regulaarset hooldamist.

Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksi peab kontrollima valmistajatehase või seadme tarnija poolt ettenähtud ajavahemike järel, kuid vähemalt üks kord aastas. Antud tööde kohta tuleb esitada riikliku kontrollorgani nõudel kontrolli- ja hooldustoimingute teostatust tõendav dokument.

Tuletõkkeuste kontroll-hooldustööde käigus kontrollitakse kõike, mis võib uste sujuva sulgumise ja avamise segada; kontrollitakse sulgemismehhanismide, lukude töökorrasolekut; ligipääsu ustele jne.

Building Emergency Exit with Exit Sign

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×