Turvavalgustussüsteemid peavad aitama saavutada ohutust. Nende korrektset funktsioneerimist saab tagada üksnes süstemaatilise kontrolli ja hooldusega.

Turvavalgustuse põhieesmärk on tavavalgustuse kadumise korra tagada ruumidest turvaline väljapääs (EVS-EN 1838:2000).

Eesti vabariigi territooriumil kehtivatest õigusnormidest tulenevalt peab turvavalgustus olema paigaldatud majutushoonetes; ravi-, hooldus- ja erirežiimiga hoonetes/asutustes; suurte rahvahulkade kogunemise ja/või avalikus kasutuses olevates hoonetes, sh koolieelsetes lasteasutustes ja haridusasutustes; büroohoonetes; tööstushoonetes ja maa-alustes, sh mitmekorruselistes garaažides (Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315 § 36).

Eesti standardist EVS-EN 50172:2005 tulenevalt peab turvavalgustust hooldama ja kontrollima igapäevaselt, igakuiselt ja iga-aastaselt ning hoolduse ja kontrolli tulemused peavad olema kirjalikult fikseeritud taasesitatavas formaadis.

emergency light 2

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×